x

REGULAMIN EKSPERTKI.ORG

I.

 1. Niniejszy „Regulamin” określa zakres, rodzaj, sposób i zakres świadczenia usługi Użytkownika przez Usługodawcę na wortalu tematycznym znajdującym się pod adresem https://ekspertki.org .
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 10 lok. 3, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000242083, prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, REGON 140369159, NIP 701-000-25-99, telefon: 22 505 66 90, redakcja@krytykapolityczna.pl , https://ekspertki.org ;
  2. org – należy przez to rozumieć wortal tematyczny „Ekspertki.org” to jest strony z bazą danych ekspertek z różnych dziedzin oraz regionów Polski,
  3. Konto – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu się do wortalu Ekspertki.org.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przy czym:
   1.  Ekspertka – kobieta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz wiadomości specjalne z wszelkich dziedzin życia
   2. Zainteresowany/zainteresowana – osoba fizyczna albo osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  5. Dane osobowe – informacje dotyczące osoby fizycznej będącej Ekspertką lub Zainteresowanym udostępnione przez ww. osobą w zakresie określonym w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, niezbędnym Usługodawcy do należytego świadczenia przedmiotowej Usługi;
  6. Usługa – świadczenie przez Usługodawcę dostępu do treści cyfrowych znajdujących się na wortalu tematycznym pod adresem https://ekspertki.org w zakresie określonym w § 2 niniejszego Regulaminu;
  7. Treść o charakterze bezprawnym – informacje zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobre obyczaje, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  8. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane przez Usługodawcę w postaci cyfrowej stanowiące Usługę.
  9. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. 

 1. Przedmiotem Usługi jest nieodpłatne udostępnienie Użytkownikom wortalu https://ekspertki.org stworzonej przez Usługodawcę oraz Fundację „Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki” bazy danych Ekspertek (naukowczyń, specjalistek, praktyczek), z wszelkich dziedzin życia.
 2. Zakres przedmiotowy treści udostępnionych danemu Użytkownikowi pochodzących z bazy danych jest zróżnicowany w zależności od celu oraz rodzaju danych osobowych dotyczących konkretnej Ekspertki mających zostać przekazanym danemu Użytkownikowi wortalu.
 3. Usługodawca wyróżnia trzy poziomy dostępu do zamieszczonej na wortalu https://ekspertki.org bazy danych Ekspertek:
  1. Dostęp dla Ekspertek – każda kobieta chcąca pełnić rolę Ekspertki powinna zarejestrować swój profil ekspercki podając Usługodawcy w tym celu dane osobowe wskazane w § 3 ust. 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu;
  2. Ograniczony dostęp do bazy w ww. wortalu, nie wymagający od jego Użytkownika podania danych osobowych celem rejestracji własnego profilu na zasadach określonych w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Ten poziom dostępu umożliwia każdemu Użytkownikowi wortalu zapoznanie się z imieniem i nazwiskiem wybranej przez niego Ekspertki, jej wizerunkiem (fotografią), jak również z napisanym przez Ekspertkę biogramem zawierającym najistotniejsze informacje z jej życiorysu;
  3. Pełny dostęp do wszystkich podstron wortalu https://ekspertki.org, z którym łączy się koniecznością podania przez Zainteresowanego danych osobowych celem rejestracji własnego profilu na zasadach określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Ten poziom umożliwia po dokonaniu prawidłowej rejestracji profilu każdemu Zainteresowanemu zapoznanie się z imieniem i nazwiskiem wybranej przez niego Ekspertki, jej wizerunkiem (fotografią), napisanym przez Ekspertkę biogramem zawierającym najistotniejsze informacje z jej życiorysu, jak również adresem poczty elektronicznej oraz numerem telefonu Ekspertki pozwalającym Zainteresowanemu nawiązanie z nią bezpośredniego kontaktu.
 4. Użytkownik wortalu może porozumiewać się z Usługodawcą w poniższy sposób:
  1. Pisząc bezpośrednio na adres jego siedziby: Stowarzyszenie Stanisława Brzozowskiego w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 10 lok. 3;
  2. Telefonicznie pod numerem: +48 22 505 66 96;
  3. Drogą elektroniczną: redakcja@krytykapolityczna.pl .

III.

 1. Użytkownik wortalu https://ekspertki.org chcący zarejestrować swój własny profil w bazie danych stworzonej przez Usługodawcę powinien podać następujące dane osobowe:
  1. W celu stworzenia profilu eksperckiego w bazie kobieta podaje – imię oraz nazwisko, przesyła swoją fotografię zawierającą jej wyraźny wizerunek, zwięzły życiorys (biogram), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
  2. Celem uzyskania pełnego dostępu do bazy jako Zainteresowany – imię oraz nazwisko, adres poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych albo jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oprócz powyższych danych, osoba fizyczna winna Usługobiorcy przesłać pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji ww. podmiotów ujawnione w rejestrach lub ewidencjach wraz z aktualnym ich odpisami (wyciągami);
 2. Rejestrując swój profil Ekspertka albo Zainteresowany otrzymują indywidualny login do bazy tożsamy z podanym przez nich adresem poczty elektronicznej oraz ustanawia dowolne hasło do profilu. Posiadacz profilu zobowiązany jest do nie udostępniania hasła osobom trzecim.
 3. Użytkownik wortalu https://ekspertki.org zobowiązany jest do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca w celu zapewnienia należytego świadczenia Usługi jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Ekspertkę albo Zainteresowanego danych osobowych. Z momentem dokonania prawidłowej rejestracji profilu strony zawierają Umowę o świadczenie Usługi.
 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu oraz korygowaniu błędów we wprowadzanych danych osobowych.
  1. W trakcie rejestracji profilu Ekspertka albo Zainteresowany, do momentu naciśnięcia przycisku „Załóż profil” na podstronie wortalu ekspertki.org/dolacz; osoby posiadające już profil w bazie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu;
  2. Weryfikacji przetwarzanych już danych osobowych Ekspertka albo Zainteresowany mogą dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres redakcja@krytykapolityczna.pl .
 6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany przez Ekspertkę albo Zainteresowanego w chwili rejestracji profilu adres poczty elektronicznej, na co ww. osoba wyrażą zgodę;
  2. Treść zawieranej umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Ekspertki albo Zainteresowanego.

IV.

 1.  Administratorem danych osobowych Ekspertki oraz Zainteresowanego przetwarzanych w celu świadczenia usługi Ekspertki.org jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe podane przez Ekspertkę oraz Zainteresowanego będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także na potrzeby realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i skorzystania z Usługi.
 4. Ekspertce oraz Zainteresowanemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego o prawnie usprawiedliwiony cel Usługodawcy.
 5. Ekspertka oraz Zainteresowany ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Ekspertki oraz Zainteresowanego mogą zostać przekazane także następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi wsparcia IT, księgowo-rachunkowe, a także uprawnionym organom publicznym.
 7. Dane osobowe Ekspertki oraz Zainteresowanego będą przetwarzane przez czas korzystania z Ekspertki.org, a po tym okresie do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Ekspertki oraz Zainteresowanego zawiera Polityka Prywatności dostępna tutaj.

V.

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy w celu realizacji Usługi, Użytkownik wortalu powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. przeglądarka internetowa Chrome: wersja aktualna (41) i poprzednia, Opera: wersja aktualna (27) i poprzednia, Firefox: trzy najnowsze wersje od 36, Internet Explorer: od 9.0 do aktualnej, Safari: od 6.0 do aktualnej
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 320×480 pikseli;
  3. Usługodawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez nich z wortalu https://ekspertki.org. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z wortalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://ekspertki.org/polityka-cookies/
 1. Usługodawca zapewnia ochronę Treści cyfrowych zamieszczonych na wortalu https://ekspertki.org w sposób określony w dokumencie nt. „Polityka bezpieczeństwa”, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

VI.

 1. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną udostępniając dane osobowe Ekspertki albo Zainteresowanego na wortalu https://ekspertki.org niezwłocznie po założeniu stosownego profilu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi została zawarta na czas nieokreślony.
 3. Każda ze Stron Umowy może ją wypowiedzieć za 14 – dniowym terminem wypowiedzenia. Skuteczne wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne ze zgodą Ekspertki albo Zainteresowanego na usunięcie jej / jego profilu z wortalu https://ekspertki.org.
 4. Ekspertka albo Zainteresowany wyraża zgodę na dostarczanie mu / jej Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, znajdujących się w bazie Usługodawcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi, na skutek czego Ekspertka albo Zainteresowany tracą prawo odstąpienia od ww. Umowy.

VII.

 1. Użytkownikowi wortalu https://ekspertki.org przysługuje prawo do złożenia Usługodawcy reklamacji dotyczącej świadczonej na jego rzecz Usługi, a w szczególności, gdy:
  1. Treści cyfrowe nie są dostępne przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego Regulaminu;
  2. Treści cyfrowe mają charakter Treści o charakterze bezprawnym, w tym: obciążone są prawem osoby trzeciej, bądź ograniczenie w korzystaniu z nich wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Reklamację można wnieść pisemnie przesyłając ją na adres siedziby Usługodawcy albo adres jego poczty elektronicznej wskazany odpowiednio w treści § 2 ust. 4 pkt 1 oraz § 2 ust. 4 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. Imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację;
  2. Dane kontaktowe w postaci przynajmniej adresu poczty elektronicznej, a także aktualnego numeru telefonu, bądź adresu zamieszkania osoby wskazanej w pkt 1;
  3. Opis stwierdzonych nieprawidłowości w świadczonej Usłudze.
 4. Usługodawca rozpatrzy wniesioną reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania w sposób określony w ust. 2.
 5. Usługodawca poinformuje wnoszącego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia wysyłając mu stosowne zawiadomienie na podany, zgodnie z ust. 2, adres poczty elektronicznej.
 6. W razie braku ustosunkowania się Usługodawcy do reklamacji w terminie określonym w ust. 4 uważa się ją za złożoną zasadnie.

VIII.

Udostępniając na swoim profilu treści, Ekspertka zaświadcza, że są one wolne od jakichkolwiek wad, w tym nie naruszają praw innych osób (także w zakresie dóbr osobistych), a korzystając z nich Stowarzyszenie nie narazi się na poniesienie odpowiedzialności. Ekspertka zobowiązuje się. że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Stowarzyszenia przez osoby trzecie wstąpi do sprawy w miejsce Stowarzyszenia lub przystąpi do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny. Ekspertka zwróci Stowarzyszeniu na jego pierwsze żądanie, wszelkie wydatki jakie poniosło w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

IX.

 1. Ekspertka albo Zainteresowany posiadający profil na wortalu zostaną poinformowani o każdej zmianie Regulaminu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanej przez te osoby w toku rejestracji profilu.
 2. Ekspertce albo Zainteresowanemu, która / który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi w terminie i na zasadach określonych w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

X.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Usługodawca świadczy usługę z należytą starannością, a przy tym nie udziela gwarancji na świadczoną Usługę.
 3. Usługodawca nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).
 4. Usługodawca nie przewiduje pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów o świadczenie Usługi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2014 poz. 101 ze. zm.).