x

Anna Weronika Brzezińska

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

509 ...
  • wielkopolskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Doktor nauk humanistycznych, etnolożka i antropolożka kultury, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Absolwentka Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie – instruktor rękodzieła artystycznego, posiada tytuły czeladnicze w zakresie koronczarstwa, hafciarstwa, tkactwa i koszykarstwa. Absolwentka podyplomowych studiów z marketingu kultury organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Narodowe Centrum Kultury.

Związana z Instytutem im. Oskara Kolberga w Poznaniu oraz Polskim Towarzystwem Ludoznawczym (od 2007 prezeska Oddziału w Poznaniu, od 2008 r. w Zarządzie Głównym). Z ramienia PTL współorganizowała z Narodowym Instytutem Dziedzictwa dwie edycje warsztatów dla ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury dot. Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (czerwiec 2012 w Warszawie, październik 2013 w Lublinie). Członkini rady ds niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka programu „Kolberg 2014 – Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Członkini redakcji czasopism: „Łódzkie Studia Etnograficzne” (wydawca Polskie Towarzystwo Ludoznawcze), „Przegląd Wielkopolski” (wydawca Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne) oraz „Kwartalnik kultura wsi” (wydawca Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie).

Redaktor naczelna serii Atlas Polskich Strojów Ludowych (wydawca polskie Towarzystwo Ludoznawcze), redaktorka portalu „Stroje ludowe. Archiwalia, muzealia, badania terenowe”, inicjatorka powołania i wiceprzewodnicząca Sekcji Stroju Ludowego.

Współtwórczyni i redaktorka Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty.

Członkini Rady Programowej Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W roku 2014 stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „animacja i edukacja kulturalna” na realizację projektu „Portret własny wielkopolskich twórców ludowych”.

Popularyzatorka wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego i badaczka terenowa. Prowadziła badania na obszarze Kociewia, Żuław, Puszczy Białej, Podkarpacia, Wielkopolski, Podlasia, Radomszczyzny.

Współpracowniczka Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (koordynacja praktyk studenckich z zakresu edukacji muzealnej) oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie (realizacja 2 projektów badawczych, organizacja konferencji).

Wystąpienia