x

Polityka prywatności i plików cookies

Informacje Ogólne

 1. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, z siedzibą w Warszawie 00-013 przy ul. Jasnej 10 lok. 3 (dalej: Stowarzyszenie) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług Stowarzyszenia, w tym korzystającej z wortalu tematycznego „Ekspertki.org” (dalej: Ekspertki.org) oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
 2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (Polityka) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na Ekspertki.org cookies.
 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Ekspertki.org jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. Dane kontaktowe do administratora danych osobowych: osobowe@krytykapolityczna.pl.

Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 1. Administratorze danych – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie 00-013 przy ul. Jasnej 10 lok. 3, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000242083 NIP: 7010002599, REGON: 140369159
 2. org – należy przez to rozumieć wortal tematyczny „Ekspertki.org” to jest strony z bazą danych zawierających dane ekspertek z różnych dziedzin oraz regionów Polski, która została przygotowana przez Stowarzyszenie we współpracy z Fundacją Kobiet Nauki;
 3. Danych osobowych – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka, szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. Przetwarzaniu danych – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Użytkowniku – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przy czym
  • Ekspertka – kobieta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz wiadomości specjalne z rozmaitych dziedzin życia,
  • Zainteresowany/zainteresowana – osoba fizyczna albo osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę prywatności i plików cookies;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności RODO.
 2. Dane osobowe podane przez Ekspertkę oraz Zainteresowanego w ramach korzystania z Ekspertki.org będą przetwarzane w celu realizacji Regulaminu wortalu Ekspertki.org (umowy o świadczenie usług)(czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także na potrzeby realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny dla wykonania umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec ich przetwarzania, a po tym czasie – w zakresie oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i skorzystania z funkcji wortalu Ekspertki.org.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Ekspertce oraz Zainteresowanemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego w oparciu o prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych.
 2. Ekspertka oraz Zainteresowany mają prawo do wniesienia skargi, gdy uznają, że przetwarzanie danych przez Stowarzyszenie narusza przepisy prawa. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Ekspertki oraz Zainteresowanego mogą być także przekazywane podmiotom współpracującym (procesorom), które w ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy świadczą na jego rzecz usługi informatyczne, biurom rachunkowym, a także doradcom zewnętrznym i audytorom. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy i tylko zgodnie z poleceniami. Ponadto dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym.

Polityka plików „COOKIES”

 1. W związku z korzystaniem z wortalu Ekspertki.org zbierane są pliki typu „cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika wortalu Ekspertki.org i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji wortalu Ekspertki.org oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych wortalu Ekspertki.org. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.
 2. Na wortalu Ekspertki.org nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych wortalu Ekspertki.org do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika wortalu Ekspert.org i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy wortalu Ekspertki.org korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika wortalu Ekspertki.org (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie wortalu Ekspertki.org ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Stosowane przez Stowarzyszenie „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych. Przedostanie się do urządzeń osoby korzystającej ze stron internetowych wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego tą drogą nie jest możliwe. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę korzystającą ze stron internetowych i dostosować stronę internetową indywidualnie każdej osobie z niej korzystającej.
 5. W ramach wortalu Ekspertki.org stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach wortalu Ekspertki.org Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach wortalu Ekspertki.org, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach wortalu Ekspertki.org;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach wortalu Ekspertki.org;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych wortalu Ekspertki.org;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. pliki Google Analytics wykorzystywane przez spółkę Google, której Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego powierzyło przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez Użytkownika.
 7. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających stronę.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy wortalu Ekspertki.org mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika wortalu Ekspertki.org. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Użytkownicy wortalu Ekspertki.org mogą również uzyskać dostęp do zapisanych na swoim urządzeniu plików poprzez analizę zawartości plików „cookies”, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownicy wortalu Ekspertki.org mogą również w dowolnym momencie usunąć zapisane na ich urządzeniach pliki.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych wortalu Ekspertki.org.
 11. Użytkownikom wortalu Ekspertki.org przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wortalu Ekspertki.org i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Stowarzyszeniem reklamodawców oraz partnerów.
 13. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pllub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacje końcowe

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronie Ekspertki.org z 14-dniowym wyprzedzeniem.