x

12 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Dr inż. Bożena Tyliszczak jest absolwentką Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, specjalności „Chemia i Technologia Tworzyw Sztucznych”. W 2010 roku obroniła pracę doktorską pt.: ”Badania nad syntezą modyfikowanych agrożeli polimerowych”. Obecnie dr inż. Bożena Tyliszczak jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W swojej pracy doktorskiej dr inż. Bożena Tyliszczak podjęła się opracowania metodyki syntezy hybrydowych nawozów rolniczych o kontrolowanym działaniu. O ważności zagadnienia świadczy fakt, że Komisja Europejska do spraw Wspólnej Polityk Rolniczej przygotowała projekt określający nadrzędność ochrony środowiska nad poziomem produkcji rolnej.

W swoich badaniach zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z technologią chemiczną, inżynierią materiałową, nanotechnologią oraz biotechnologią. Podejmowane zagadnienia mają znaczenie poznawcze oraz możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań w medycynie i stomatologii. Najważniejszym osiągnięciem w karierze naukowej jest opracowanie hydrożelowych materiałów opatrunkowych III generacji.
Od 2013 roku jest prezesem i współwłaścicielem dwóch start-upów PARAFARMNAT sp. z o.o., która jest firmą zajmującą się opracowywaniem nowoczesnych produktów farmaceutycznych pochodzenia naturalnego, natomiast Centrum Bionanotechnologii i Innowacyjnych Technik im. Richarda P. Feynmana Sp. z o.o. zajmuje się opracowywaniem nowoczesnych biomateriałów i nanokompozytów.

Dr inż.Bożena Tyliszczak jest autorem/współautorem ponad 100 prac naukowych, których wkład do rozwoju nauki wyraża się przede wszystkim podejmowaniem nowych wątków badawczych. Jest autorem cyklu opracowań dla przemysłu oraz 11 technologii przygotowanych do wdrożenia w przemyśle. Doktor Tyliszczak była kierownikiem projektu badawczego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Ventures” pt. „Proekologiczne, hybrydowe nawozy organiczno-nieorganiczne o kontrolowanym uwalnianiu substancji czynnej”. Aktualnie zaś jest kierownikiem projektu Iuventus Plus pt. „Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferro hydrożeli” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowego projektu dla młodych naukowców LIDER pt. „Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest współautorem patentu krajowego oraz współautorem kolejnych 10 zgłoszeń patentowych. Wyniki swoich prac badawczych kandydatka prezentowała na ponad 20 międzynarodowych konferencjach naukowych oraz na ponad 30 targach wynalazczości i innowacji gospodarczych. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała ponad 60 nagród i wyróżnień m. in. na wystawach i targach wynalazczości w Brukseli, Genewie, Paryżu, Seulu, Norymberdze, Pradze i Moskwie. W latach 2008, 2012 – 2015 Pani Tyliszczak została wyróżniona Dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków na arenie międzynarodowej.

W roku 2015 została po raz drugi powołana do Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Od 2014 do 2015 roku była Doradcą Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i stażach w celu podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie profesjonalnego wsparcia i organizacji procesu komercjalizacji badań w ośrodkach akademickich, wzmocnienia świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes oraz tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw spin off. Uczestniczyła w 6 stażach naukowych w kraju i zagranicą oraz 11 stażach przemysłowych. Jest absolwentką „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization, trzeciej edycji programu stażowo-szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od października do grudnia 2013 przebywałam na stażu w Stanford University w USA. Jest laureatką II edycji programu Program Skills – Mentoring Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, a swój projekt stażowy realizowała od października 2014 do maja 2015 w Department of Chemical and Process Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania. Jest laureatką projektu systemowego MNiSW „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego” w dwóch kategoriach gazu łukowego oraz energetyki jądrowej. Od października 2015 roku realizuje staż w Paryżu w zakresie energetyki jądrowej w takich jednostkach naukowych jak French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) oraz French National Institute for Nuclear Science and Technology.

W 2014 zdobyła wyróżnienie w Plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w Kategorii Nauka, a 2015 roku została laureatką Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendia przyznawane są młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

W 2015 została wyróżniona Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusz Sendzimira, to honorowe wyróżnienie dla najwybitniejszych twórców techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce.
Ze względu na swoje osiągnięcia, doświadczenie oraz wiedzę została powołana do pracy w wielu zespołach eksperckich i gremiach doradczych, jest członkiem m.in Zespołu Ekspertów Czech Science Foundation, Zespołu ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (zwanej Nagrodą Ministra Nauki), Zespołu interdyscyplinarnego ds. programu „Mobilność Plus” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełni funkcję eksperta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwie Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Grupie Roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i innych.

W trakcie studiów doktoranckich była laureatką licznych stypendiów m. in. stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów i uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych w roku akademickim 2007/2008, stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso w roku akademickim 2007/2008 – Fundacja przyznaje nagrody dla doktorantów, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie naukowe, Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego w roku akademickim 2008/2009 – celem programu było wsparcie studentów studiów doktoranckich realizujących/przygotowujących prace naukowo-badawcze przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008 – 2013.

Ponadto, dr inż. Bożena Tyliszczak to jedna z kilku niezwykłych kobiet, które zdecydowały się zostać mentorkami w pierwszym w Polsce programie mentoringu kobiecego w branży technologicznej i nauce Lean in STEM. Ideą programu jest partnerska relacja między mistrzynią (mentorką) a uczennicą (mentee), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału uczennicy. Celem długoterminowym mentoringu jest wszechstronny rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań. Partnerami instytucjonalnymi programu Lean in STEM jest: Ambasada USA, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Komisja Fulbrighta w Polsce.