x

510 ...
  • warmińsko-mazurskie

O ekspertce

Monika Falej jest z wykształcenia prawniczka, ukończone studia doktoranckie z prawa, obecnie przygotowuje pracę doktorską pod opieką dr hab. Macieja Perkowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku, pod tytułem: Kontraktacja usług społecznych. Wiceprezes Związku Stowarzyszeń Razem w Olsztynie” oraz Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od kilkunastu lat pracuje na rzecz rozwoju sektora pozarządowego. Ekspertka z zakresu organizacji pozarządowych, współpracy organizacji z samorządem terytorialnego, tworzenia reprezentacji sektora pozarządowego, partycypacji obywatelskiej, wolontariatu, ekonomii społecznej i in. Autorka szeregu materiałów, publikacji, w tym naukowych 2 monografii, artykułów dotyczących w/w zagadnień. Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olsztynie, współtworzyła i pracowała w RDPP województwa warmińsko-mazurskiego, której również przewodniczyła. Członkini Komitetu Monitorującego RPO WiM oraz obserwatorka w Komitecie Monitorującym PO KL. Uczestniczka prac Krajowej Sieci Tematycznej Dobre Rządzenie. Współautorka powołania Forum Pełnomocników, inicjatywy skupiającej urzędników zajmujących się organizacjami pozarządowymi, obecnie pełni opiekę merytoryczną nad Powiatowym Forum Pełnomocników w powiecie olsztyńskim. Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji naukowych z obszaru rozwoju organizacji pozarządowych, współpracy z administracją publiczną, itp., w tym jedna w 2013 roku pod patronatem Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest to okazją do prezentacji dorobku naukowego, wymiany poglądów oraz opinii przez przedstawicieli świata nauki oraz praktyków ww. obszarach tematycznych. Obecnie w przygotowaniu jest kolejna, planowana na 23 października br. pod hasłem „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”. Jest też trenerką I stopnia Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych w Warszawie oraz mediatorką. Ma doświadczenie w pracy we wspólnych ciałach na szczeblu lokalnym i wojewódzkim. Na co dzień współpracuje również z radnymi samorządowymi (rady gmin i województwa) oraz parlamentarzystami, proponując zapisy, dyskutując podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych. Współinicjatorka Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Olsztynie, która została zakwestionowana przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, a NSA przyznał obywatelom jako inicjatorom również uchwał nie tylko ustaw. Dzięki temu w całym kraju jest możliwość podejmowania zmian w statutach dostosowując je do takiej ścieżki legislacyjnej na szczeblu lokalnym. Obecnie z ramienia Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” współpracuje z parlamentarzystami województwa warmińsko-mazurskiego w konsultowaniu projektów zmian ustaw o pożytku publicznego i wolontariacie, poradnictwa prawnego oraz o stowarzyszeniach, wnosząc uwagi, propozycje, uczestnicząc w posiedzeniach podkomisji. Posiada umiejętności analizy dokumentów, konstruowania propozycji, negocjowania kompromisów dbając o komfort pracy aktorów współpracy, mediując pomiędzy stronami będącymi w sytuacji konfliktowej.