x

504 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Związana z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” od 2003 roku. Współrealizowała szereg prac zw. ze wspieraniem procesu legislacyjnego, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem SOB. Jest członkiem zespołu badawczego w projektach skupionych wokół etyki biznesu, legislacji, etyki w działalności przedsiębiorstw i samorządów, rozwoju MSP. Od 6 lat zajmuje się wdrażaniem standardu „Zatrudnienie Fair Play”. Posiada kompetencje trenerskie – prowadzenie licznych warsztatów, szkoleń i konferencji w ramach realizowanych projektów dla pracodawców, pracowników, administracji państwowej (szczebel lokalny i centralny) oraz organizacji pozarządowych. Jest współautorem wielu publikacji i raportów badawczych m.in. opracowania uwzględniającego elementy SOB w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz analizy nt. ekonomicznych korzyści wynikających ze stosowania SOB. Ukończyła kurs Banku Światowego pn. „Wprowadzenie do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – Polska”. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku – Wydział Nauk Politycznych i MBA (HR) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.